چگونگی ثبت شرکت
چگونگی ثبت شرکت

در این بخش قصد داریم تا درباره چگونگی ثبت شرکت و انواع مختلف شرکت ها با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید.

در این بخش قصد داریم تا درباره چگونگی ثبت شرکت و انواع مختلف شرکت ها با شما صحبت کنیم.
با ما همراه باشید.
تعریف شرکت به زبان ساده
به طور کلی افرادی (۲ نفر به بالا) که دور هم جمع شوند و مجموعه ای را تشکیل دهند؛
تا با آن مجموعه فعالیت های اقتصادی انجام دهند و در سود و زیان با هم شریک باشند.
چگونگی ثبت شرکت

چگونگی ثبت شرکت

به طور کلی شرکت ها به دو دسته شرکت های تجاری و شرکت های مدنی تقسیم بندی می شوند.
الف) شرکت های تجاری 
این نوع شرکت ها مطابق قوانین تجارتی تشکیل می گردد و هدف از ایجاد آن، جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضاء می باشد.
تمام فعالیت های شرکت، پیرامون امور تجاری و بازرگانی شکل می گیرد.
شرکت های تجاری خود به ۷ نوع شرکت تقسیم می شوند.
ب) شرکت های مدنی
نوعی از شرکت می باشد که از جمع شدن مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه تشکیل می گردد.
از به هم پیوستن سهم الشرکه ی نقدی و غیر نقدی افراد حقیقی و حقوقی به وجود می آید.
تفاوت آن این است که مالکیت سرمایه به شخصیت های حقوقی شرکت انتقال نمی یابد و هر شخص به طور جداگانه مالک سرمایه ی خود می باشد
امور به صورت مشارکتی اداره می شود.
معروف ترین نوع شرکت هایی که بیشتر می شنویم موارد زیر می باشند:
شرکت با مسئولیت محدود
نوعی از  شرکت های تجاری می باشد که حداقل با ۲ نفر می تواند ثبت شود.
کسانی که می خواهند شرکت بازرگانی ثبت کنند، شرکت مسئولیت محدود را انتخاب می کنند.
حداقل سرمایه برای ثبت این شرکت ها یک میلیون ریال می باشد.
مسئولیت و ضمانت شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود تا سقف میزان سرمایه می باشد.
شرکت سهامی خاص
نوع دیگری از شرکت های تجاری ثبت شرکت سهامی خاص می باشد.
برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضاء ۳ نفر می باشد.
حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت به میزان یک میلیون ریال می باشد.
در شرکت سهامی خاص وجود ۲ بازرس الزامی می باشد.
وجود هر یک از سمت های مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در شرکت سهامی خاص اجباری می باشد.
شرکت دانش بنیان
شرکت هایی می باشند که می توانند از طریق فروش فناوری (خدمات) به درآمد و سود برسند.
عموماً برای ثبت شرکت دانش بنیان، شرکت سهامی خاص مناسب تر می باشد.
اهداف شرکت دانش بنیان
جذب و تبدیل ایده ها به محصول و مشاغل پایدار،
تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی،
حمایت و هدایت در جهت سودآوری و تولید فناوری های برتر است.
شرکت تضامنی
شرکتی می باشد که تحت نام به خصوصی جهت انجام امور تجاری بین ۲ یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.
اگر دارایی شرکت برای ادای قروض و تعهدات شرکت کافی نباشد، هریک از اعضای شرکت به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت در مقابل افراد ثالث است.
شرکت مختلط غیرسهامی
شرکتی می باشد که تحت نام مخصوصی برای انجام امور تجاری بین ۱ یا چند نفر شریک ضامن و ۱ یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.
شرکت مختلط سهامی
شرکتی است که تحت نام مخصوص به خود، بین عده ای شرکای سهامی و ۱ یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
شرکت نسبی
شرکتی می باشد که تحت نام مخصوص به خود، برای انجام امور تجاری بین ۲ یا چند نفر تشکیل می گردد و مسئولیت هریک از شرکاء به میزان سرمایه ی آنها در شرکت می باشد.
شرکت تعاونی تولید و مصرف
شرکتی می باشد که با اهداف هفت گانه ی مندرج در قانون بخش تعاونی، با قید واژه ی تعاونی تشکیل می شود.
حداقل ۷ نفر برای تشکیل این شرکت با تابعیت ایرانی باید حضور داشته باشند.
چگونگی ثبت شرکت

چگونگی ثبت شرکت

مدارک لازم جهت ثبت شرکت های تجاری
در ابتدا لازم است به تعریف شرکت بپردازیم و با انواع شرکت های تجاری آشنا شویم:
تعریف شرکت تجاری: 
قراردادی می باشد که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند تا سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود ایجاد کنند.
و به موسسه ای که برای انجام هدف خاصی تشکیل می شود، اختصاص دهند
همچنین در منافع و ضررهای احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند.
انواع شرکت های تجاری: 
طبق ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکت های تجاری دارای ۷ قسمت می  باشند:
۱- شرکت های سهامی (خاص و عام)
۲- شرکت با مسئولیت محدود
۳- شرکت تضامنی
۴- شرکت مختلط غیر سهامی
۵- شرکت مختلط سهامی
۶- شرکت نسبی
۷- شرکت تعاونی
برای ثبت قانونی هر نوع از شرکت های تجاری، مدارکی مستقل در قانون تجارت پیش بینی شده است.
به بررسی هر کدام از آن ها می پردازیم:
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام:
– دو نسخه اساس نامه ی شرکت
– دو نسخه اظهارنامه
– دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی مؤسسین
– دو نسخه صورت جلسه ی هیئت مدیره
– آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه ی تعیین شده
– فتوکپی شناسنامه مدیران (در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی می باشد.)
– گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵% سرمایه شرکت
– ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص   
– دو برگ اظهارنامه شرکت
– دو جلد اساس نامه شرکت
– دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین
– دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره با امضای مدیران منتخب
– کپی شناسنامه ی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی – همه ی اعضای هیئت مدیره، سهامداران و بازرسین
– ارائه ی گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت، از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آن جا افتتاح شده است.
– ارائه ی تقویم نامه ی کارشناس رسمی دادگستری (اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد.)
– ارائه ی اصل سند مالکیت (اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد.)
– گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت
– ارائه ی اقرارنامه ی همه اعضای هیئت مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند.
و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیر عامل را دارا نمی باشد.
– امضاء وکالت نامه
– ارائه ی اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
– در صورتی که اعضا با سهام داران شخص حقوقی باشند، کپی آگهی تأسیس، روزنامه رسمی، کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات
+ کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده شخص حقوقی
– در صورت حضور سهام دار خارجی، در صورتی که شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن
در صورتی که شخص حقوقی باشد، ارائه گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور
– ارائه ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز
چگونگی ثبت شرکت

چگونگی ثبت شرکت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود 
– دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود
– دو برگ شرکت نامه
– دو نسخه از اساس نامه
– دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره
– فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران (اگر مدیر خارج از سهام داران انتخاب شود.)
– اخذ و ارائه مجوز مربوطه (در صورت نیاز)
شرکت با مسئولیت محدود، به موجب قراردادی که بین شرکاء امضاء می شود (شرکت نامه) تشکیل می شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی:  
۱- دو برگ تقاضانامه
۲- دو برگ شرکت نامه
۳- دو نسخه اساس نامه
۴- فتوکپی شناسنامه ی شرکاء
۵- مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
برای تشکیل شرکت تضامنی شرکاء باید شرکت نامه تنظیم و امضاء کنند
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی (هر کدام در ۴ نسخه)
– صورت جلسه ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیئت مدیره ی منتحب و بازرسان و مدیر عامل شرکت
– اساس نامه ی مصوب مجمع عمومی، دعوت نامه ی تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
– درخواست کتبی ثبت
– طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون
– رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه ی سرمایه، طبق اساس نامه
– مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی (موضوع بند ۲ ماده ی ۳۲)
– موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه (تبصره ی ماده ی ۵۱)
– مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند ۲۸ ماده ی ۶۶ و بند ۴ ماده ی ۵۱)
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه تاسیس:
الف) فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است.
ب) نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است.
ج) تقاضانامه ای که به عنوان اداره تعاون، برای اخذ پروانه تأسیس نوشته شده است.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی:
– یک نسخه مصدق از شرکت نامه
– یک نسخه مصدق از اساسنامه
– اسامی مدیر یا مدیران شرکت
– نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
– سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد ۴۰،۴۱،۴۴
– نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط غیر سهامی:
– یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
– یک نسخه ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
– اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.
در تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی نکات ذیل حایز اهمیت است:
– اسم شرکت که با عبارت شرکت مختلط و لااقل نام یکی از شرکاء ضامن باید قید شود.
– تشکیل شرکت با تنظیم شرکتنامه انجام می گیرد.
– روابط شرکاء بر طبق اساسنامه و شرکتنامه می باشد.
– اداره شرکت با شرکاء ضامن است و حدود مسئولیت آن ها همانست که در شرکت های تضامنی مقرر گردیده است.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی:
– یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
– یک نسخه ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
برای تشکیل شرکت نسبی رعایت نکات ذیل ضروری است:
– شرکت نامه برابر قانون تنظیم شده باشد.
– تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت گردد.
– سهم الشرکه غیر نقدی شرکت با رضایت همه شرکاء ارزیابی و تسلیم گردیده باشد.
– منافع حاصله به نسبت سهم الشرکه هر شریک تقسیم می شود مگر اینکه به موجب شرکت نامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
– مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
– شرکاء باید از بین خود و یا از خارج حداقل یک نفر را بعنوان مدیر شرکت معین نمایند.
– هیچ یک از شرکاء نمی توانند سهم خود را بدون رضایت سایر شرکاء به دیگری منتقل نماید.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های خارجی:
– اظهارنامه ی ثبت
– یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت
– یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی عمده ی شرکت در ایران
– داشتن مجوز(قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی
چگونگی ثبت شرکت

چگونگی ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت و مدت زمان آن
در این مقاله توضیحاتی درباره نکات اساسی در ثبت شرکت، مراحل ثبت شرکت و زمان ثبت آن به طور کامل شرح می دهیم.
امیدواریم که مورد استفاده قرار گیرد.
شرکت و فواید ثبت آن
مهم ترین مزیت ثبت شرکت این است که شما می توانید یک فعالیت رسمی و قانونی داشته باشید.
شرکت تجاری،
قراردادی است که با توافق دو یا چند نفر، سرمایه مستقلی را که آن ها جمع آوری کرده اند،
به مؤسسه ای که برای انجام هدف خاصی تشکیل شده است، اختصاص دهند.
در منافع و ضررهای احتمالی حاصل از به کارگیری این سرمایه هم سهیم می شوند.
از جمله سایر فواید ثبت شرکت عبارت است از:
الف) با ثبت کردن یک شرکت تمام جزئیات از قبیل:
میزان سرمایه،
میزان سهام و … به صورت مکتوب و قانونی در اساس نامه شرکت و مابقی اسناد قید می شود.
ب) به افراد قدرت و اعتبار می بخشد که در مناقصات و مزایدات جاری مملکت شرکت کنند.
ج) مسئولیت حقوقی و مالی همه فعالیت های یک شخص حقیقی به عهده خودش می باشد.
در صورتی که در شرکت ثبت شده همه اعضای هیئت مدیره و شرکا درباره همه اعمال شرکت در برابر اشخاص ثالث مسئولیت داشته
د) انواع وام های بانکی و مجوزهایی که برای انجام فعالیت های مختلف لازم می باشد، فقط مختص به شرکت های ثبت شده می باشد.
چگونگی ثبت شرکت

چگونگی ثبت شرکت

قانون ثبت شرکت های تجاری در ایران
در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۱۰ قانون ثبت شرکت ها به تصویب رسید.
پاره ای از مواد و قوانین در ۳۰/۱۲/۱۳۶۲ اصلاح گردید.
قانونی که برای اولین بار درباره شرکت های تجاری وضع شد، قانون تجارت ( مصوب ۱۳/ ۲/ ۱۳۱۱) می باشد.
حداقل سن برای ثبت شرکت
حداقل سن برای ثبت شرکت ۱۸ سال می باشد.
اهلیت انجام دادن معامله را شرکای شرکت باید داشته باشند.
منظور از اهلیت، مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، این است که شریک، بالغ و عاقل و رشید باشد.
تعداد شرکا 
در حقوق مدنی، شرکت با همکاری حداقل دو نفر به وجود می آید، اما در حقوق تجارت، متفاوت می باشد.
شرکت سهامی حداقل با همکاری سه نفر در صورتی که از نوع سهامی خاص باشد، تشکیل می شود. ( ماده ۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷)
در مورد شرکت های سهامی عام، شرکت با همکاری حداقل ۵ نفر سهام دار، تشکیل می شود.
در هیچ یک از انواع شرکت ها، حداکثر شرکا تعداد محدودی ندارد.
و حتی ممکن است تعداد شرکای بعضی از شرکت های سهامی هزاران نفر باشند.
موضوع فعالیت شرکت 
از نظر قانون نمی توان برای یک امر غیرقانونی یا نامشروع قرارداد وضع نمود.
بنابراین موضوع و هدف قرارداد باید مشروع و قانونی باشد.
شخص حقوقی درباره موضوعاتی فقط می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد.
موضوع فعالیت هر شرکت، نشان دهنده هویت و اهدافی است که آن شرکت برای آن منظور تشکیل شده است.
سرمایه ثبت شرکت
سرمایه یکی از مهمترین موارد برای ثبت شرکتها می باشد.
سرمایه شرکت، عبارت است از مبلغی که شرکا توافق می کنند به شرکت انتقال دهند.
سرمایه شرکت، مبلغی است که در ترازنامه شرکت، هم در زیر عنوان دارایی اولیه درج می شود و هم در زیر عنوان بدهی اولیه شرکت.
حداقل میزان سرمایه نقدی در شرکت های با مسئولیت محدود و موسسات غیرتجاری ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد.
در شرکت های سهامی عام و خاص و تعاونی ها، سرمایه شرکت به صورت سهام تقسیم بندی می شود.
مشخص کردن این تعداد سهام محدودیتی ندارد و می توان سرمایه اولیه شرکت را به هر تعداد سهم تقسیم بندی کرد.
مبلغ سرمایه در شرکت های سهامی خاص توسط سهامداران مشخص تأمین می شود.
اما در شرکت های سهامی عام قسمتی از سرمایه توسط اوراق سهامی که به فروش می رسد تأمین می شود.
محل فعالیت شرکت 
بهتر است از ابتدا آدرس اداری جهت تاسیس شرکت اعلام شود
نام شرکت  
یکی از مهم ترین و اساسی ترین مراحل در ثبت شرکت، انتخاب نام شرکت می باشد.
نامی را انتخاب کنید که
الف) دارای معنا و مفهوم باشد.
ب) خارجی نباشد.
ج)  با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد.
د) سابقه ثبت نداشته باشد.
چگونگی ثبت شرکت

چگونگی ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت  
شرکت های تجاری ملزم به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها می باشند.
شماره ثبت دریافت دارند و شماره ثبت شرکت را در کلیه مکاتبات خود باید درج نمایند.
به همین جهت می بایست ابتدا مدارک اولیه جهت ثبت شرکت را فراهم نمود. مدارک عبارتند از:
۱- کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی تمامی افراد
۲- گواهی عدم سوء پیشینه برای مدیران و اعضا
۳- برای شرکت سهامی خاص فیش گواهی ۳۵% واریز سرمایه در یکی از حساب های در شرف تأسیس، نزد شعب بانک های سراسر ایران
پس از تنظیم مدارک اولیه، نسبت به تکمیل اوراق ثبتی شرکت و ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایید.
مراحل ثبت شرکت در سامانه :
– تکمیل اطلاعات متقاضی
– تکمیل اطلاعات مربوط به نام و اطلاعات شخص حقوقی
– مرحله بعد در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت، نوع فعالیت شرکت، تعیین مدت فعالیت مبنی بر محدود یا نامحدود بودن،
– هم چنین باید نشانی مرکز اصلی به عنوان مبدأ مرسولات پستی معلوم گردد.
– مرحله پنجم در ارتباط با سرمایه شخص حقوقی است.
– پس از پر کردن، سرمایه شخص حقوقی، سمت اشخاص
– اطلاعات سال مالی شرکت در صفحه بعد وارد گردد.( روز و ماه شروع سال مالی).
– سپس متن اساسنامه و اظهارنامه شرکت یا مؤسسه را باید وارد نمود.
پس از بررسی مدارک توسط متصدی ثبت، سه حالت رخ می دهد:
۱- رد شدن پرونده:
این حالت، زمانی رخ می دهد که مدارک شما ایراداتی داشته باشد که قابل رفع نباشد.
در این صورت شرکت شما قابلیت ثبت نداشته و باید دوباره مراحل ثبت را تکرار و اقدام به اخذ کد رهگیری جدید نمایید.
۲- ناقص بودن پرونده:
این حالت زمانی پیش می آید که مدارک شما دارای نقص باشد؛ اما این نقص ها قابل برطرف شدن باشند.
در این صورت، شما باید طبق ابلاغیه ای که برایتان ارسال می شود نسبت به رفع نقص مدارک خود اقدام کنید.
۳- صدور آگهی:
کارت شناسایی متقاضیان را اخذ می کنند و آن را با مشخصات مندرج در اساسنامه تطبیق می دهند.
در آخرین مرحله ثبت، باید آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی به چاپ برسد.
تعریف شرکت به زبان ساده
به طور کلی افرادی (۲ نفر به بالا) که دور هم جمع شوند و مجموعه ای را تشکیل دهند؛
تا با آن مجموعه فعالیت های اقتصادی انجام دهند و در سود و زیان با هم شریک باشند.
چگونگی ثبت شرکت

چگونگی ثبت شرکت

به طور کلی شرکت ها به دو دسته شرکت های تجاری و شرکت های مدنی تقسیم بندی می شوند.
الف) شرکت های تجاری 
این نوع شرکت ها مطابق قوانین تجارتی تشکیل می گردد و هدف از ایجاد آن، جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضاء می باشد.
تمام فعالیت های شرکت، پیرامون امور تجاری و بازرگانی شکل می گیرد.
شرکت های تجاری خود به ۷ نوع شرکت تقسیم می شوند.
ب) شرکت های مدنی
نوعی از شرکت می باشد که از جمع شدن مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه تشکیل می گردد.
از به هم پیوستن سهم الشرکه ی نقدی و غیر نقدی افراد حقیقی و حقوقی به وجود می آید.
تفاوت آن این است که مالکیت سرمایه به شخصیت های حقوقی شرکت انتقال نمی یابد و هر شخص به طور جداگانه مالک سرمایه ی خود می باشد
امور به صورت مشارکتی اداره می شود.
معروف ترین نوع شرکت هایی که بیشتر می شنویم موارد زیر می باشند:
شرکت با مسئولیت محدود
نوعی از  شرکت های تجاری می باشد که حداقل با ۲ نفر می تواند ثبت شود.
کسانی که می خواهند شرکت بازرگانی ثبت کنند، شرکت مسئولیت محدود را انتخاب می کنند.
حداقل سرمایه برای ثبت این شرکت ها یک میلیون ریال می باشد.
مسئولیت و ضمانت شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود تا سقف میزان سرمایه می باشد.
شرکت سهامی خاص
نوع دیگری از شرکت های تجاری ثبت شرکت سهامی خاص می باشد.
برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضاء ۳ نفر می باشد.
حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت به میزان یک میلیون ریال می باشد.
در شرکت سهامی خاص وجود ۲ بازرس الزامی می باشد.
وجود هر یک از سمت های مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در شرکت سهامی خاص اجباری می باشد.
شرکت دانش بنیان
شرکت هایی می باشند که می توانند از طریق فروش فناوری (خدمات) به درآمد و سود برسند.
عموماً برای ثبت شرکت دانش بنیان، شرکت سهامی خاص مناسب تر می باشد.
اهداف شرکت دانش بنیان
جذب و تبدیل ایده ها به محصول و مشاغل پایدار،
تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی،
حمایت و هدایت در جهت سودآوری و تولید فناوری های برتر است.
شرکت تضامنی
شرکتی می باشد که تحت نام به خصوصی جهت انجام امور تجاری بین ۲ یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.
اگر دارایی شرکت برای ادای قروض و تعهدات شرکت کافی نباشد، هریک از اعضای شرکت به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت در مقابل افراد ثالث است.
شرکت مختلط غیرسهامی
شرکتی می باشد که تحت نام مخصوصی برای انجام امور تجاری بین ۱ یا چند نفر شریک ضامن و ۱ یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.
شرکت مختلط سهامی
شرکتی است که تحت نام مخصوص به خود، بین عده ای شرکای سهامی و ۱ یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
شرکت نسبی
شرکتی می باشد که تحت نام مخصوص به خود، برای انجام امور تجاری بین ۲ یا چند نفر تشکیل می گردد و مسئولیت هریک از شرکاء به میزان سرمایه ی آنها در شرکت می باشد.
شرکت تعاونی تولید و مصرف
شرکتی می باشد که با اهداف هفت گانه ی مندرج در قانون بخش تعاونی، با قید واژه ی تعاونی تشکیل می شود.
حداقل ۷ نفر برای تشکیل این شرکت با تابعیت ایرانی باید حضور داشته باشند.
چگونگی ثبت شرکت

چگونگی ثبت شرکت

مدارک لازم جهت ثبت شرکت های تجاری
در ابتدا لازم است به تعریف شرکت بپردازیم و با انواع شرکت های تجاری آشنا شویم:
تعریف شرکت تجاری: 
قراردادی می باشد که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند تا سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود ایجاد کنند.
و به موسسه ای که برای انجام هدف خاصی تشکیل می شود، اختصاص دهند
همچنین در منافع و ضررهای احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند.
انواع شرکت های تجاری: 
طبق ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکت های تجاری دارای ۷ قسمت می  باشند:
۱- شرکت های سهامی (خاص و عام)
۲- شرکت با مسئولیت محدود
۳- شرکت تضامنی
۴- شرکت مختلط غیر سهامی
۵- شرکت مختلط سهامی
۶- شرکت نسبی
۷- شرکت تعاونی
برای ثبت قانونی هر نوع از شرکت های تجاری، مدارکی مستقل در قانون تجارت پیش بینی شده است.
به بررسی هر کدام از آن ها می پردازیم:
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام:
– دو نسخه اساس نامه ی شرکت
– دو نسخه اظهارنامه
– دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی مؤسسین
– دو نسخه صورت جلسه ی هیئت مدیره
– آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه ی تعیین شده
– فتوکپی شناسنامه مدیران (در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی می باشد.)
– گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵% سرمایه شرکت
– ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص   
– دو برگ اظهارنامه شرکت
– دو جلد اساس نامه شرکت
– دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین
– دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره با امضای مدیران منتخب
– کپی شناسنامه ی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی – همه ی اعضای هیئت مدیره، سهامداران و بازرسین
– ارائه ی گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت، از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آن جا افتتاح شده است.
– ارائه ی تقویم نامه ی کارشناس رسمی دادگستری (اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد.)
– ارائه ی اصل سند مالکیت (اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد.)
– گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت
– ارائه ی اقرارنامه ی همه اعضای هیئت مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند.
و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیر عامل را دارا نمی باشد.
– امضاء وکالت نامه
– ارائه ی اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
– در صورتی که اعضا با سهام داران شخص حقوقی باشند، کپی آگهی تأسیس، روزنامه رسمی، کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات
+ کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده شخص حقوقی
– در صورت حضور سهام دار خارجی، در صورتی که شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن
در صورتی که شخص حقوقی باشد، ارائه گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور
– ارائه ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز
چگونگی ثبت شرکت

چگونگی ثبت شرکت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود 
– دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود
– دو برگ شرکت نامه
– دو نسخه از اساس نامه
– دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره
– فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران (اگر مدیر خارج از سهام داران انتخاب شود.)
– اخذ و ارائه مجوز مربوطه (در صورت نیاز)
شرکت با مسئولیت محدود، به موجب قراردادی که بین شرکاء امضاء می شود (شرکت نامه) تشکیل می شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی:  
۱- دو برگ تقاضانامه
۲- دو برگ شرکت نامه
۳- دو نسخه اساس نامه
۴- فتوکپی شناسنامه ی شرکاء
۵- مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
برای تشکیل شرکت تضامنی شرکاء باید شرکت نامه تنظیم و امضاء کنند
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی (هر کدام در ۴ نسخه)
– صورت جلسه ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیئت مدیره ی منتحب و بازرسان و مدیر عامل شرکت
– اساس نامه ی مصوب مجمع عمومی، دعوت نامه ی تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
– درخواست کتبی ثبت
– طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون
– رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه ی سرمایه، طبق اساس نامه
– مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی (موضوع بند ۲ ماده ی ۳۲)
– موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه (تبصره ی ماده ی ۵۱)
– مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند ۲۸ ماده ی ۶۶ و بند ۴ ماده ی ۵۱)
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه تاسیس:
الف) فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است.
ب) نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است.
ج) تقاضانامه ای که به عنوان اداره تعاون، برای اخذ پروانه تأسیس نوشته شده است.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی:
– یک نسخه مصدق از شرکت نامه
– یک نسخه مصدق از اساسنامه
– اسامی مدیر یا مدیران شرکت
– نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
– سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد ۴۰،۴۱،۴۴
– نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط غیر سهامی:
– یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
– یک نسخه ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
– اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.
در تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی نکات ذیل حایز اهمیت است:
– اسم شرکت که با عبارت شرکت مختلط و لااقل نام یکی از شرکاء ضامن باید قید شود.
– تشکیل شرکت با تنظیم شرکتنامه انجام می گیرد.
– روابط شرکاء بر طبق اساسنامه و شرکتنامه می باشد.
– اداره شرکت با شرکاء ضامن است و حدود مسئولیت آن ها همانست که در شرکت های تضامنی مقرر گردیده است.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی:
– یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
– یک نسخه ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
برای تشکیل شرکت نسبی رعایت نکات ذیل ضروری است:
– شرکت نامه برابر قانون تنظیم شده باشد.
– تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت گردد.
– سهم الشرکه غیر نقدی شرکت با رضایت همه شرکاء ارزیابی و تسلیم گردیده باشد.
– منافع حاصله به نسبت سهم الشرکه هر شریک تقسیم می شود مگر اینکه به موجب شرکت نامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
– مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
– شرکاء باید از بین خود و یا از خارج حداقل یک نفر را بعنوان مدیر شرکت معین نمایند.
– هیچ یک از شرکاء نمی توانند سهم خود را بدون رضایت سایر شرکاء به دیگری منتقل نماید.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های خارجی:
– اظهارنامه ی ثبت
– یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت
– یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی عمده ی شرکت در ایران
– داشتن مجوز(قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی
چگونگی ثبت شرکت

چگونگی ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت و مدت زمان آن
در این مقاله توضیحاتی درباره نکات اساسی در ثبت شرکت، مراحل ثبت شرکت و زمان ثبت آن به طور کامل شرح می دهیم.
امیدواریم که مورد استفاده قرار گیرد.
شرکت و فواید ثبت آن
مهم ترین مزیت ثبت شرکت این است که شما می توانید یک فعالیت رسمی و قانونی داشته باشید.
شرکت تجاری،
قراردادی است که با توافق دو یا چند نفر، سرمایه مستقلی را که آن ها جمع آوری کرده اند،
به مؤسسه ای که برای انجام هدف خاصی تشکیل شده است، اختصاص دهند.
در منافع و ضررهای احتمالی حاصل از به کارگیری این سرمایه هم سهیم می شوند.
از جمله سایر فواید ثبت شرکت عبارت است از:
الف) با ثبت کردن یک شرکت تمام جزئیات از قبیل:
میزان سرمایه،
میزان سهام و … به صورت مکتوب و قانونی در اساس نامه شرکت و مابقی اسناد قید می شود.
ب) به افراد قدرت و اعتبار می بخشد که در مناقصات و مزایدات جاری مملکت شرکت کنند.
ج) مسئولیت حقوقی و مالی همه فعالیت های یک شخص حقیقی به عهده خودش می باشد.
در صورتی که در شرکت ثبت شده همه اعضای هیئت مدیره و شرکا درباره همه اعمال شرکت در برابر اشخاص ثالث مسئولیت داشته
د) انواع وام های بانکی و مجوزهایی که برای انجام فعالیت های مختلف لازم می باشد، فقط مختص به شرکت های ثبت شده می باشد.
چگونگی ثبت شرکت

چگونگی ثبت شرکت

قانون ثبت شرکت های تجاری در ایران
در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۱۰ قانون ثبت شرکت ها به تصویب رسید.
پاره ای از مواد و قوانین در ۳۰/۱۲/۱۳۶۲ اصلاح گردید.
قانونی که برای اولین بار درباره شرکت های تجاری وضع شد، قانون تجارت ( مصوب ۱۳/ ۲/ ۱۳۱۱) می باشد.
حداقل سن برای ثبت شرکت
حداقل سن برای ثبت شرکت ۱۸ سال می باشد.
اهلیت انجام دادن معامله را شرکای شرکت باید داشته باشند.
منظور از اهلیت، مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، این است که شریک، بالغ و عاقل و رشید باشد.
تعداد شرکا 
در حقوق مدنی، شرکت با همکاری حداقل دو نفر به وجود می آید، اما در حقوق تجارت، متفاوت می باشد.
شرکت سهامی حداقل با همکاری سه نفر در صورتی که از نوع سهامی خاص باشد، تشکیل می شود. ( ماده ۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷)
در مورد شرکت های سهامی عام، شرکت با همکاری حداقل ۵ نفر سهام دار، تشکیل می شود.
در هیچ یک از انواع شرکت ها، حداکثر شرکا تعداد محدودی ندارد.
و حتی ممکن است تعداد شرکای بعضی از شرکت های سهامی هزاران نفر باشند.
موضوع فعالیت شرکت 
از نظر قانون نمی توان برای یک امر غیرقانونی یا نامشروع قرارداد وضع نمود.
بنابراین موضوع و هدف قرارداد باید مشروع و قانونی باشد.
شخص حقوقی درباره موضوعاتی فقط می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد.
موضوع فعالیت هر شرکت، نشان دهنده هویت و اهدافی است که آن شرکت برای آن منظور تشکیل شده است.
سرمایه ثبت شرکت
سرمایه یکی از مهمترین موارد برای ثبت شرکتها می باشد.
سرمایه شرکت، عبارت است از مبلغی که شرکا توافق می کنند به شرکت انتقال دهند.
سرمایه شرکت، مبلغی است که در ترازنامه شرکت، هم در زیر عنوان دارایی اولیه درج می شود و هم در زیر عنوان بدهی اولیه شرکت.
حداقل میزان سرمایه نقدی در شرکت های با مسئولیت محدود و موسسات غیرتجاری ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد.
در شرکت های سهامی عام و خاص و تعاونی ها، سرمایه شرکت به صورت سهام تقسیم بندی می شود.
مشخص کردن این تعداد سهام محدودیتی ندارد و می توان سرمایه اولیه شرکت را به هر تعداد سهم تقسیم بندی کرد.
مبلغ سرمایه در شرکت های سهامی خاص توسط سهامداران مشخص تأمین می شود.
اما در شرکت های سهامی عام قسمتی از سرمایه توسط اوراق سهامی که به فروش می رسد تأمین می شود.
محل فعالیت شرکت 
بهتر است از ابتدا آدرس اداری جهت تاسیس شرکت اعلام شود
نام شرکت  
یکی از مهم ترین و اساسی ترین مراحل در ثبت شرکت، انتخاب نام شرکت می باشد.
نامی را انتخاب کنید که
الف) دارای معنا و مفهوم باشد.
ب) خارجی نباشد.
ج)  با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد.
د) سابقه ثبت نداشته باشد.
چگونگی ثبت شرکت

چگونگی ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت  
شرکت های تجاری ملزم به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها می باشند.
شماره ثبت دریافت دارند و شماره ثبت شرکت را در کلیه مکاتبات خود باید درج نمایند.
به همین جهت می بایست ابتدا مدارک اولیه جهت ثبت شرکت را فراهم نمود. مدارک عبارتند از:
۱- کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی تمامی افراد
۲- گواهی عدم سوء پیشینه برای مدیران و اعضا
۳- برای شرکت سهامی خاص فیش گواهی ۳۵% واریز سرمایه در یکی از حساب های در شرف تأسیس، نزد شعب بانک های سراسر ایران
پس از تنظیم مدارک اولیه، نسبت به تکمیل اوراق ثبتی شرکت و ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایید.
مراحل ثبت شرکت در سامانه :
– تکمیل اطلاعات متقاضی
– تکمیل اطلاعات مربوط به نام و اطلاعات شخص حقوقی
– مرحله بعد در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت، نوع فعالیت شرکت، تعیین مدت فعالیت مبنی بر محدود یا نامحدود بودن،
– هم چنین باید نشانی مرکز اصلی به عنوان مبدأ مرسولات پستی معلوم گردد.
– مرحله پنجم در ارتباط با سرمایه شخص حقوقی است.
– پس از پر کردن، سرمایه شخص حقوقی، سمت اشخاص
– اطلاعات سال مالی شرکت در صفحه بعد وارد گردد.( روز و ماه شروع سال مالی).
– سپس متن اساسنامه و اظهارنامه شرکت یا مؤسسه را باید وارد نمود.
پس از بررسی مدارک توسط متصدی ثبت، سه حالت رخ می دهد:
۱- رد شدن پرونده:
این حالت، زمانی رخ می دهد که مدارک شما ایراداتی داشته باشد که قابل رفع نباشد.
در این صورت شرکت شما قابلیت ثبت نداشته و باید دوباره مراحل ثبت را تکرار و اقدام به اخذ کد رهگیری جدید نمایید.
۲- ناقص بودن پرونده:
این حالت زمانی پیش می آید که مدارک شما دارای نقص باشد؛ اما این نقص ها قابل برطرف شدن باشند.
در این صورت، شما باید طبق ابلاغیه ای که برایتان ارسال می شود نسبت به رفع نقص مدارک خود اقدام کنید.
۳- صدور آگهی:
کارت شناسایی متقاضیان را اخذ می کنند و آن را با مشخصات مندرج در اساسنامه تطبیق می دهند.
در آخرین مرحله ثبت، باید آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی به چاپ برسد.
باکس دانلود :
دانلود فایل ورد (word)
دانلود فایل پی دی اف (PDF)
رومیکس | اختصاصی ترین سایت کسب و کارهای ایران
مجله رومیکس دانش
امتیازدهی به این مطلب :

آیا این مطلب را دوست داشتید ؟
اشتراک گذاری این مطلب در :
رومیکس | اختصاصی ترین سایت کسب و کارهای ایران
مجله رومیکس دانش
امتیازدهی به این مطلب :

آیا این مطلب را دوست داشتید ؟
اشتراک گذاری این مطلب در :